LAKO2 2017/18 ŐSZI SZEMESZTERThe Sol Duc Cabin
Photo by Olson Kundig Architects
LAKÓÉPÜLETTERVEZÉS 2.      
2017/18 ŐSZI SZEMESZTER
TEMATIKA ÉS FELADATKIÍRÁS

01          ÖSSZEFOGLALÓ TANTÁRGYLEÍRÁS
A Lakóépülettervezés 2 gyakorlati tantantárgy a Lakóépülettervezés 1 elméleti tantantárgyra, illetve a vizsgán számon kért tankönyvre (Bitó János: Lakóházak tervezése) épül. A tantantárgy hetenként egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik.
A tervezés elméleti szabályainak megismerését követően az őszi szemeszterben azok gyakorlati alkalmazására kerül sor, folyamatos és személyes oktatói konzultációk, interaktív foglalkozások keretében. A gyakorlati órák konzulensei tanszéki oktatók, valamint külsős, praktizáló építészmérnökök (óraadók).
A tantárgy két egymástól független tervezési feladatból épül fel, de tartalmunkban, a megoldások munkamódszerében ezek egymásra épülnek.
Az első feladat tárgya egy torony, melyet csoportban együtt dolgozva kell elkészíteni.
A bevezető feladatnak lényege a modellezés tervezésre gyakorolt szerepének megismerése, és a technika elsajátítása. A második feladat egy többgenerációs családi ház terveinek elkészítése.
Az építészeti tervezés fontos elemei a tektonikus, térbeli gondolkodás, ill. a funkcionalitás és kreativitás egyidejű alkalmazása. Nem elégséges a program alapján tereket egymáshoz rendelni, hanem ki kell fejezni mindazokat a lakhatással összefüggő korszerű gondolatokat, melyek megválaszolják az otthonteremtés technikai, kulturális kérdéseit. Az alkotó-mérnök a lakóház tervezése során szociálisan érzékenyen, elkötelezetten vesz részt az épített környezet alakításában.

01.1       A TANTÁRGY CÉLJA
A tantárgy célja, hogy a lakások tervezésével kapcsolatos alapvető építészmérnöki tudnivalókat a hallgatóknak átadja. Napjaink építészetében gyorsan átalakuló, megújuló szemléleti és technológiai változásokkal szembesülünk. Meg kell ismerni hazai és nemzetközi példákon keresztül az előremutató, innovatív, referenciaként  szolgáló törekvéseket. A gyakorlati órákon a tankörvezetők által meghatározott keretek között a két tervezési feladat feldolgozásán, konzultálásán túl a kortárs lakóháztervezést bemutató hallgatói előadások, valamint órai tervezési kisfeladatok teszik teljessé a tantárgy tematikáját.
A lakóház tervezés első lépcsőfoka a családi ház. Ez a legegyszerűbb, melyet az összetettebb, gazdagabb és bonyolultabb téri rendszerekből szerkesztett alacsony intenzív beépítési formák, majd az ennél is nagyobb, városi léptékű lakóháztípusok, szövetes szerkezetek és lakótelepek követnek. A LAKO2 2017 őszi félévben a családi ház tervezés módszertanát, gyakorlatát személyes oktatói konzultációkkal, csoportos kiselőadásokkal, órai és kiadott tervezési feladatokkal sajátíthatják el a hallgatók.
A LAKO2 tematikában a környezettudatos módszerek megismerése a tervezés alapkérdései mellett nem tud megfelelő mélységben megjelenni, de a gyakorlati órák során a tankörök egyéni tematikája, kiscsoportos foglalkozásai – kiselőadások, szemináriumok – megkísérlik a legjobb referenciák bemutatását és ezen keresztül tisztázni környezetünk alakításának felelősségét. A családi ház feladatnál külön értékeljük a környezettudatos gondolkodás és innováció elemeit, koncepcióba épülését. Ez nem csupán építészeti, de szociális érzékenység kérdése is. A mértéktartó puritán eszközökkel tervezett családi ház napjainkban sikeres, elismert építészeti műfaj, ennek szemlélete, nyelve folytatható a nagyobb, középület-, ill. város léptékű építészetben. Ezt kívánja a LAKO2 előkészíteni, megalapozni.

01.2       AZ ELVÁRÁSOKRÓL
Az értékelési szempontok azokat a hallgatói terveket ismerik el kiválónak, amelyek egyszerre oldják meg a lakás összetett térbeli működésének sokrétű kihívásait, kreatív módon alkalmazva a tanult, és tanulmányai során megismert referenciákat. A terv és kisfeladat értékelések három fő szempont alapján történnek:
Koncepció, gondolat
-             ötletek, innováció, eredetiség, jó tér és formaképzés, gondolati gazdagság
Szerkezet, technológia
-             funkcionalitás, alaprajzi arányosság, tájolás, kapcsolati rendszerek és méretek megfelelősége, szerkesztettség a metszeteken és alaprajzokon, bútorozás pontossága és helyessége, anyaghasználat, energiatudatosság, gazdaságosság, lépcső pontossága, tartószerkezeti megfelelőség
Rajzi megjelenítés, prezentációs készség
-             rajzi feldolgozás mélysége, részletezettsége és kifejező ereje,
-             a makett minősége.

01.3       A félév teljesítésének feltételei:
A félév teljesítésének feltételeiről jelen Tantárgyleíráshoz csatolt Ütemterv végén szerezhető részletes információ.     

02          1. FELADAT _      BIVAK TORONY csoportos feladat
Többszintes torony tervezése 3 fős csapatokban.
Meg kell tervezni egy kötelezően váz‐, vagy falszerkezettel készülő, maximálisan 16 m magasságú torony-testet. A szabadon formálható tömegben zárható hálózsákos pihenő-alvó helyeket kell kialakítani. 16 fő elhelyezését szükséges biztosítani egy, vagy több osztott térben, ehhez kell hangolni tervezés során a toronyszerkezet méretét, nagyságát. A torony legyen gazdaságosan megépíthető, a szállásokon túl a torony legmagasabb pontján kilátót kell kialakítani, amit mások számára a zárható bivak terek mellett elérhetővé kell tenni.
20 cm-nél nagyobb lépcsőfellépést, vagy az OTÉK-ban meghatározott  emelkedésnél meredekebb rámpát nem lehet alkalmazni a szerkesztésnél.
A tervezési program fent leírt elemeinek felhasználása mellett a tankörvezetők a tervezési programot kiegészíthetik, pontosíthatják.
Helyszín:
A hallgatóknak kell kijelölni a lokációt, meghatározni azt a helyet, amely megfelelőképpen inspiratív, a tervezők építészeti koncepciójába leginkább illeszthető. Rövid, tömör szöveges ismertetővel és egy vázlatos helyszínrajzzal kell jelölni, bemutatni a torony helyfoglalását. Választható település, falusi vagy városi környezet, de éppúgy park, erdő, vagy szántó is. A feladat lényege a szabad építészeti koncepció megvalósítása, a tervezési hely és környezet , valamint egyszerű, de valós szerkesztési szabályok megválasztása minimális szabályozási környezetben. A bivaktorony egy nyitott, az építészeti ötletre és kreativitásra hangsúlyt helyező gyakorlat, a kötött szabályokkal rendelkező 2. tervezési feladat előkészÍtése kíván lenni.
Beadandó munkarészek:
a terv vetíthető prezentációja (pdf, avi,mp4, jpeg stb. formátumban,folyamatos vetítéssel, esetleg hangosítással)
csapatonként 1 db 20 x 20 cm méretű alaplemezre, terepre helyezett makett, melynek anyagát a tankörvezetők határozzák meg: m=1:50
max. 2 db A3 lapra szerkesztett m=1:100 alaprajzok, magyarázó ábrák minden szintről szabadon választott grafikával, szöveges alapterületi összesítővel, rövid műszaki ismertetővel, és a helyszín, környezet ábrázolásával.
jellemző metszet: m=1:100
anyaghasználat: tankörvezetők által egyénileg meghatározva
ütemezés: feladatkiadás + 2 konzultáció
értékelés: csatolt ütemterv szerint.

03          2. FELADAT _ CSALÁDI HÁZ egyéni feladat
A feladat célja egy valós családi ház tervezési folyamatának gyakorlati és elméleti megismerése. Az egyéni terv fejlesztésével párhuzamosan csoportos kiselőadások és órai kisfeladatok segítik a családi ház, lakóháztervezés és építés hazai és nemzetközi gyakorlatát bemutatni, legjobb referenciáit megismertetni.
A feladat:
A hallgatóknak egyénenként meg kell tervezni egy teljes értékű, funkcionalitásában hiánytalan, két szülő, két gyerek és egy nagyszülő számára készülő családi házat.
               Megkötések:
       a lakóépület nettó (falak nélküli) alapterülete (gépkocsi tároló és a határoló szerkezetek alaprajzi területe nélkül) 140 m2 - 200 m2 között legyen;
       az épület kizárólag lakófunkciót tartalmazhat, de a program a vendégszoba, dolgozó, könyvtárszoba, tárolók, gépészeti helyiség, vizesblokkok, stb. száma tekintetében személyre szabható.
               A hallgatónak a tervezés megkezdésekor TERVEZÉSI PROGRAMOT kell készíteni. Ez jelenti a további munka alapját.
A telken belül a gépkocsi-elhelyezést legalább 2 autó számára fedett-nyitott, vagy zárt térben kialakított módon biztosítani kell. A gépkocsitároló és főépület fedett összekötése nem kötelező.
Zárt gépkocsitároló csak épületen (főépületen) belül alakítható ki!
Helyszín:             
Budapest, III. ker. Kolostor utca 14B., hrsz: 16111/5
alapterület:  1061 m2
övezet: L6_III-SZ_N
lásd. bővebben mellékletben      
03_1
KONCEPCIÓTERV
-        tervezési alapprogram-családmodell
-        helyszínrajz                                                                                         M=1:500
-        alaprajzok és rétegvonalra merőleges (!) metszet                                 M=1:100
-        tömegmakett, tereppel                                                                        M=1:200 *
-        legalább 2 távlati kép, vagy tömegvázlat szabadon választott technikával
              
*A makettet egységesen kartonból rétegvonalakkal modellezett tereppel és szabadon választott anyagból (papír, fém, gipsz, műanyag) formált épülettömeggel kell kialakítani.
Az teljes telket bemutató makett léptéke m=1:200.
03_2
VÁZLATTERV kötelező munkarészei:
-        tervezési alapprogram-családmodell, lakásalaprajzi koncepció, kertkapcsolat, helyiséglista
-        helyszínrajz, utakkal támfalak és lépcsők ábrázolásával                   M=1:500
-        alaprajzok és rétegvonalra merőleges (!) metszet                             M=1:100 *
-        tömegmakett, tereppel                                                                           M=1:200 **
-        legalább 2 távlati kép, vagy tömegvázlat szabadon választott technikával
-        építészeti koncepció lap
* A metszetnél a meglévő terepvonalat és a tervezett terepvonalat megkülönböztetve kell ábrázolni.          
**A makettet egységesen kartonból rétegvonalakkal modellezett tereppel és szabadon választott anyagból (papír, fém, gipsz, műanyag) formált épülettömeggel kell kialakítani. Az egész telket mutató makett léptéke m=1:200.
03_3
VÉGLEGES beadandó munkarészek:
-             a koncepció és a tervezési folyamat bemutatása – folyamatábra, alaprajz és szintek térbeli felépítésének szemléltetése, referencia és hivatkozások feltüntetése. Az építészeti koncepció szöveges megfogalmazása min. 5 mondatban.   
-             helyszínrajz a szomszédos épületekkel, utakkal támfalak és lépcsők ábrázolásával: m=1:500
(tetőfelülnézet, telekhasználat, magassági és telepítést mutató kóták, fakiültetés, zöldfelület, járdák, belső utak)
-             összes szint alaprajza, alapkótákkal és helyiségjelöléssel: m=1:100
(terepcsatlakozással, bútorozva, szintkótákkal)   
-             jellemző szintvonalra merőleges metszet: m=1:100
(terepcsatlakozással, szintkótákkal és padló-födém rétegrenddel)             
-             összes homlokzat: m=1:100
(telekhatáron belüli környezettel)            
-             építészeti koncepció bemutatása külön tervlapon
(magyarázó ábrákkal, szöveggel, hivatkozásokkal)
-             tömegmakett: m=1:200*
(terepalakítással)
-             min. 1 db jellemző távlati kép: m=1:200
-             a beépítési mutatók, szintenkénti és összegzett alapterületi kimutatás, felhasznált építőanyagok, burkolatok, fedések jelölése
-             a  feldolgozás  történhet szabadkézi grafikával, kollázzsal, képmódosító eljárás alkalmazásával, és digitálisan is (pl. SketchUp, ArchiCad, AutoCad, stb.

*A makettet egységesen világos sörkartonból, vagy mikrohullám kartonból rétegvonalakkal modellezett tereppel és szabadon választott anyagból (papír, fém, gipsz, műanyag) formált épülettömeggel kell kialakítani. A teljes telket bemutató makett léptéke m=1:200.


Ütemezés: ütemterv szerint
Kötelezően betartandó szabályok, alapadatok:
-             OTÉK
-                             beépítési szabályok: elő-, oldal- és hátsókert, beépítettség, szintterület, építménymagasság, zöldfelület
-              tervezési alapprogram

04.         AZ ÉRTÉKELÉS 4 SZEMPONTJA
04.1       ALAPGONDOLAT
Az építészeti koncepció minősége, bemutatásának technikai színvonala. A korszerű térképzés elvei milyen szinten valósulnak meg a tervben?
04.2       SZERKESZTÉS
Helyiségméretezés, funkcionális kapcsolatok, tájolás, épületszerkezetek, berendezés – az alapgondolattal összefüggésben: korrekt épületszerkezeti rendszer, ésszerű megvalósíthatósággal (alkalmazott szerkezet tervlapon történő rövid szöveges ismertetése). Tájolás függvényében az árnyék és napvédelem teljesítése, ennek megjelenítése a terveken.
04.3       KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
Napjaink tervezési gyakorlatában fokozott figyelmet kap a környezettudatos elvek szerinti tervezés és megvalósítás, ezen elvek hiteles, innovatív alkalmazása, az ehhez kapcsolódó elkötelezett kísérletek sokasága. A családi ház feladatban a környezettudatos gondolkodás, innováció megjelenése plusz értéket hordoz. A gyakorlati órákon a telepítés, igazodás, alaprajzi, és tömegalakítás kérdésein túl a tankörök egyéni módszerrel a fenntarthatóság, környezettudatosság kérdéseit is körbejárják, megismerik a legfontosabb referenciákat. Az értékelésnél vizsgáljuk, milyen fokon épül  be az építészeti koncepcióba a környezettudatos gondolkodás és felelősség.
04.4       RAJZI ÉS MAKETT FELDOLGOZÁS (vizuális minőség - az alapgondolattal összefüggésben)
Érthető, tiszta grafikai feldolgozás, léptékhelyes ábrázolás. A digitális feldolgozás, modellezés, látványtervezés esetén elvárt azok megfelelő esztétikai színvonalon történő alkalmazása.
05.         MELLÉKLET
Budapest, III. ker. Kolostor u.14/b. telek geodézia és szabályozási dokumentumok


ÜTEMEZÉS


szeptember 4. tanévkezdés, 1. feladat kiadása
szeptember 11. konzultáció
szeptember 18. konzultáció
szeptember 25. 1. feladat beadása, értékelése, 2. feladat kiadása
október 2. konzultáció
október 9. koncepcióterv bemutatása, értékelése
október 16-20. vázlattervi feldolgozási hét
október 23. tanítási szünet 
október 30. konzultáció
november 6. konzultáció
november 13. vázlatterv bemutatása, értékelése
november 20. konzultáció
november 27. konzultáció
december 4. feldolgozási hét kezdete
december 8. 2. feladat beadása (péntek 12.00 h)
december 15. 2. feladat pótbeadása (péntek 12.00 h)


A 2. tervezési feladat pótbeadási határideje:       

2017. 12. 15. (péntek) 12.00 óra (különeljárási díjjal)

Ez után az időpont után tervet beadni nem lehet!
A félév teljesítésének feltételei:
Az 1. sz. feladat a félévközi határidőt követő 1 héten belül pótolható. A nem határidőre, pótolva leadott 1. feladat értéke a pótbeadással 20%-kal csökken. Új feladatot csak az kaphat, aki előző tervét már leadta. Az 1. sz. feladat elégtelen minősítés  esetén 1 héten belül javítható. A javítást követő, esetleges ismételten elégtelen érdemjegy elérésével a félév megtagadása jár. Elégtelentől eltérő érdemjegy szerzése esetén a feladat javítása nem lehetséges. A végső határidők elmulasztása, bármely tervezési feladat elégtelen minősítése, valamint a második feladat vázlattervének nem teljesítése a félév megtagadásával jár. A gyakorlati jegy megállapításakor a tervek minősítése és a féléves munka kerül figyelembevételre az alábbi módszer segítségével: súlyozott átlag számítása, ahol az 1. feladat 20%, míg a 2. feladat végleges jegye 80%-os súllyal kerül figyelembe vételre. A tárgy jellegéből fakadóan a TVSZ szerinti jelenlét kötelező: a 30%-nál nagyobb mértékű hiányzás a félév megtagadását vonja maga után. A végleges jegy a félév végi, az évfolyam egészét áttekintő osztályozó konferencián kerül kialakításra.


Budapest, 2017. szeptember 4.
Vincze László DLA
egyetemi docens, tárgyfelelős


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése